Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden of download de PDF.

Artikel 1: Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Frank Ruis Financiële Rust B.V. gevestigd te Nieuw Vennep, Hoofdweg 1374 B 2153 LV, hierna te noemen: “Frank Ruis Financiële Rust B.V.”

1.2 Opdrachtgever:

De wederpartij van Frank Ruis Financiële Rust B.V. is degene aan wie Frank Ruis Financiële Rust B.V. enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn.

1.3 Opdracht:

De door opdrachtgever aan Frank Ruis Financiële Rust B.V. verstrekte opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

1.4 Financieel Product:

De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover Frank Ruis Financiële Rust B.V. zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Frank Ruis Financiële Rust B.V. zal bemiddelen.

1.5 Financiële Instelling:

De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Frank Ruis Financiële Rust B.V. wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Frank Ruis Financiële Rust B.V. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Frank Ruis Financiële Rust B.V. is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2 Alle aan Frank Ruis Financiële Rust B.V. verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met Frank Ruis Financiële Rust B.V. en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij Frank Ruis Financiële Rust B.V. werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3 Aan Frank Ruis Financiële Rust B.V. verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen

van Frank Ruis Financiële Rust B.V., niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Frank Ruis Financiële Rust B.V. opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Frank Ruis Financiële Rust B.V. en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Frank Ruis Financiële Rust B.V. werkzaam zijn.

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Frank Ruis Financiële Rust B.V. zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van financiële instellingen en adviezen

3.1 Door Frank Ruis Financiële Rust B.V. namens een financiële instelling aan opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.

3.2 Aan door Frank Ruis Financiële Rust B.V. gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan Frank Ruis Financiële Rust B.V. een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3 Door Frank Ruis Financiële Rust B.V. aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan Frank Ruis Financiële Rust B.V. een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie

4.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan Frank Ruis Financiële Rust B.V. heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Frank Ruis Financiële Rust B.V. heeft bereikt indien hij een bevestiging van ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door Frank Ruis Financiële Rust B.V. verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Frank Ruis Financiële Rust B.V. gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Frank Ruis Financiële Rust B.V. het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Frank Ruis Financiële Rust B.V. heeft bekend gemaakt, mag Frank Ruis Financiële Rust B.V. erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, compleet met e-mail adres.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Het is Frank Ruis Financiële Rust B.V. toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan: taxatiekosten, makelaarskosten, kosten van een bouwkundige keuring, kosten in verband met de Nationale Hypotheek Garantie en notariskosten. Inschakeling van derden geschiedt na overleg en goedkeuring door de opdrachtgever.

5.2 Voor zover Frank Ruis Financiële Rust B.V. bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk vooraf overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Frank Ruis Financiële Rust B.V. is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3 Frank Ruis Financiële Rust B.V. is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2 bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1 Het voor haar dienstverlening aan Frank Ruis Financiële Rust B.V. toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over. In het geval dat er een services abonnement is afgesloten zal deze worden betaald via een maandelijkse automatische incasso gedurende de looptijd van het abonnement. De maandelijkse betaling wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van de CBS-loonindex. In het geval van intermediairwijziging eindigt het abonnement, evenals de maandelijkse betaling. Mocht er geen abonnement worden afgesloten dan zal de opdrachtgever ook een afstandsverklaring tekenen en zal er voor alle services een factuur worden verzonden.

6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. Frank Ruis Financiële Rust B.V. is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Frank Ruis Financiële Rust B.V. beïnvloeden.

6.3 Facturen van Frank Ruis Financiële Rust B.V. dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Frank Ruis Financiële Rust B.V. voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.4 Voor zover Frank Ruis Financiële Rust B.V. namens een financiële instelling renten of premies aan opdrachtgever in rekening brengt, dient opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.

6.5 Verrekening door opdrachtgever van door Frank Ruis Financiële Rust B.V. voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Frank Ruis Financiële Rust B.V. uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.6 Indien opdrachtgever de door Frank Ruis Financiële Rust B.V. in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Frank Ruis Financiële Rust B.V. te voldoen kan Frank Ruis Financiële Rust B.V. de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

6.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.7 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Frank Ruis Financiële Rust B.V. aanleiding geeft, is Frank Ruis Financiële Rust B.V. bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Frank Ruis Financiële Rust B.V. die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van opdrachtgever, dat Frank Ruis Financiële Rust B.V. haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2 Frank Ruis Financiële Rust B.V. kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Frank Ruis Financiële Rust B.V. zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Frank Ruis Financiële Rust B.V. bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Frank Ruis Financiële Rust B.V. verschafte informatie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Frank Ruis Financiële Rust B.V.

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Frank Ruis Financiële Rust B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Frank Ruis Financiële Rust B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Frank Ruis Financiële Rust B.V. wordt uitgekeerd, inclusief het door Frank Ruis Financiële Rust B.V. te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Frank Ruis Financiële Rust B.V. in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Frank Ruis Financiële Rust B.V. alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Frank Ruis Financiële Rust B.V. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Frank Ruis Financiële Rust B.V. geen honorarium voor haar dienstverlening aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Frank Ruis Financiële Rust B.V. en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4 Frank Ruis Financiële Rust B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 Frank Ruis Financiële Rust B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Frank Ruis Financiële Rust B.V. gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Frank Ruis Financiële Rust B.V. kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6 Frank Ruis Financiële Rust B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Frank Ruis Financiële Rust B.V. verzonden (e-mail)berichten Frank Ruis Financiële Rust B.V. niet hebben bereikt.

8.7 Frank Ruis Financiële Rust B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Frank Ruis Financiële Rust B.V., afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Frank Ruis Financiële Rust B.V. voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Frank Ruis Financiële Rust B.V. indien Frank Ruis Financiële Rust B.V. zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

8.10 Beëindiging van de relatie. Opdrachtgever heeft het recht de relatie met Frank Ruis Financiële Rust B.V. te beëindigen zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen of andere contracten via Frank Ruis Financiële Rust B.V. zijn gesloten, kan opdrachtgever de financiële instelling(en) verzoeken deze over te dragen naar een adviseur van keuze van opdrachtgever.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Frank Ruis Financiële Rust B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Frank Ruis Financiële Rust B.V. redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Frank Ruis Financiële Rust B.V. ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Frank Ruis Financiële Rust B.V. geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Frank Ruis Financiële Rust B.V. kan worden gevergd.

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1 Door opdrachtgever aan Frank Ruis Financiële Rust B.V. verstrekte persoonsgegevens zullen door Frank Ruis Financiële Rust B.V. niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Frank Ruis Financiële Rust B.V. op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst e.d. van Frank Ruis Financiële Rust B.V. zal Frank Ruis Financiële Rust B.V. de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut

11.1 Frank Ruis Financiële Rust B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.012679. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

11.2 Frank Ruis Financiële Rust B.V. conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 2.500,- (zegge en schrijven vijfentwintighonderd euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Frank Ruis Financiële Rust B.V. de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht

12.1 Klachten met betrekking tot door Frank Ruis Financiële Rust B.V. verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Frank Ruis Financiële Rust B.V, te worden ingediend bij Frank Ruis Financiële Rust B.V. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Frank Ruis Financiële Rust B.V. verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen

13.1 Op alle door Frank Ruis Financiële Rust B.V. uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Frank Ruis Financiële Rust B.V. en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Frank Ruis Financiële Rust B.V. slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Frank Ruis Financiële Rust B.V. en opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

13.4 Frank Ruis Financiële Rust B.V. is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Frank Ruis Financiële Rust B.V tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door Frank Ruis Financiële Rust B.V. genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Contactgegevens

Frank Ruis Financiële Rust B.V.
Hoofdweg 1374
2153 LV Nieuw Vennep
Telefoon: 0252 - 250 360
E-mail: info@frankruis.nl
Website: www.frankruis.nl